DAM Prices 01 Mar 2024 (Rs./kWh)

 • Average MCP 0.27

  4.57

 • Peak MCP1.08

  4.09

 • Non Peak MCP0.01

  4.73

 • Max MCP0.00

  10.00

 • Min MCP0.15

  3.16

Photo Gallery

Power Market Study Tour London 2015